فـرم ارزیـابـی رایگـان

تکمیل فرم ارزیابی رایگان، اولین گام موثر برای بررسی شرایط مهاجرت شما به کشور کانادا می باشدکه بر اساس آخرین قوانین مهاجرتی تهیه شده است. این اطلاعات محرمانه تلقی می شود و فقط جهت بررسی و ارزیابی دقیق مورد استفاده قرار می گیرد. تکمیل این فرمها حدودا 5 دقیقه زمان می برد. لطفا در تکمیل آن دقت به خرج دهید تا بتوانیم بررسی درستی از شرایط مهاجرت شما داشته و مشورت صحیحی بر آن اساس ارائه دهیم. فرمهای کامل این امکان را فراهم میکند که شرایط شما را با بیش از ده ها روش مهاجرتی موجود مهاجرت به کانادا تطبیق و ارزیابی دقیقی از شرایط تان به دست آورده و به شما منعکس نماییم. لطفا یکی از موارد زیر را انتخاب و تکمیل نمایید، نتیجۀ ارزیابی کارشناسان حداکثر طی 3 روز کاری از طریق ایمیل و یا تماس به شما اعلام خواهد شد.

 

مهــاجــرت هـدف مـا نیسـت، مـا بــه مـوفقیـت شمـا در ســرزمـیــن هــای جــدیــد مــی انــدیشیــم.