اجازه کار در کانادا

 

دریافت اجازه کار در کانادا از طرق مختلف امکان‌پذیر می‌باشد مثل دریافت اجازه کار از کارفرماهای کانادایی در استانهای مختلف کانادا و یا خرید بیزینس و دریافت اجازه کار از طریق آن و یا دریافت اجازه کار پس از پایان تحصیلات و یا در طول آن برای متقاضی و همسر او.

اجازه کار از طریق کارفرما: با این تقاضا همراه با نامه کارفرماو مدارک مالی و بیزینسی او و پس از طی مراحل مختلف برای اداره کار کانادا ارسال و پس از بررسی این تقاضا توسط دولت و در صورت تایید، ‌نامه موافقت (LMIA) صادر می‌شود. نامه موافقت به کنسولگری و یا مرزهای کانادا ارایه و اجازه کار دریافت می‌شود.

اجازه کار از طریق خرید و یا ایجاد بیزینس: در این کاتاگوری مدارک خرید و یا ایجاد بیزینس به دولت ارایه و در صورت موافقت اداره مهاجرت موافقت‌نامه (LMIA) صادر و شخص بیزینس را ایجاد و اداره می‌کند.

در صورت اداره بیزینس برای حداقل 1 سال شخص می‌تواند با توجه به امتیازات دریافتی برای اقامت اقدام نماید.

اجازه کار از طریق انتقال درون سازمانی: در این روش مدیریت سطح اول شرکت‌ها می‌توانند جهت ایجاد و راه‌اندازی دفاتر و یا نمایندگی اجازه کار دریافت نمایند.

اجازه کار از طریق استانی: استانهای مختلف کانادا نیز به صورت مستقل از طریق روشهای استانی اجازه کار و سپس مجوز استانی برای دریافت اقامت صادر می‌نمایند.